Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | 产品推广 | English

主页 >> CAS 登录号 >> 127972-00-3 至 128255-16-3

化学品 CAS 登录号列表
[ 127972-00-3 ] - [ 128255-16-3 ]

CAS 登录号 产品名称 分子式
127972-00-3 2-甲氧基-5-甲基苯硼酸 C8H11BO3
127972-02-5 5-醛基-2-甲氧基苯硼酸 C8H9BO4
127978-70-5 5-甲氧基吡啶-2-甲醇 C7H9NO2
127984-74-1 兰瑞肽乙酸盐 C54H69N11O10S2.x(C2H4O2)
127986-84-9 (S)-(-)-alpha,alpha-二(2-萘基)-2-吡咯烷甲醇 C25H23NO
128001-37-6 (顺式)-2-氨基环戊烷羧酸甲酯 C7H13NO2
128008-30-0 三氟甲磺酸铟(III) C3F9InO9S3
128013-69-4 3-(氨甲基)-5-甲基己酸 C8H17NO2
128018-44-0 (2S,3S)-1,2-环氧-3-苄氧羰基氨基-4-苯基丁烷 C18H19NO3
128019-59-0 4-Boc-哌嗪-2-羧酸 C10H18N2O4
128019-71-6 N-[(1S)-3-氯-1-(2-萘基甲基)-2-氧代丙基]氨基甲酸苄酯 C22H20ClNO3
128052-92-6 (1S,2R)-2-氨基环戊烷甲酸盐酸盐 C6H11NO2.HCl
128055-74-3 2,2',7,7'-四溴-9,9'-螺二芴 C25H12Br4
128071-75-0 2-溴-3-吡啶甲醛 C6H4BrNO
128071-79-4 4-溴-2-氟-3-甲基吡啶 C6H5BrFN
128071-86-3 4-溴-2-氯-3-甲基吡啶 C6H5BrClN
128071-88-5 1-(4-溴-2-氯吡啶-3-基)乙醇 C7H7BrClNO
128071-98-7 4-溴-2-氟吡啶 C5H3BrFN
128072-93-5 5-氯吡啶-2-甲酸乙酯 C8H8ClNO2
128072-94-6 5-(三氟甲基)-2-吡啶羧酸乙酯 C9H8F3NO2
128073-16-5 3-氯-5-三氟甲基吡啶-2-甲酸乙酯 C9H7ClF3NO2
128092-72-8 (2-氟苯基)(4-氟苯基)苯基甲醇 C19H14F2O
128095-47-6 2,6-脱水-D-甘油型-L-甘露庚糖腈 3,4,5,7-四苯甲酸酯 C35H27NO9
128102-16-9 (R)-1-Boc-4-Cbz-2-甲基哌嗪 C18H26N2O4
128102-80-7 2-甲基吡啶并[2,3-b]吡嗪-3(4H)-酮 C8H7N3O
128107-47-1 Fmoc-O-叔丁基-D-丝氨酸 C22H25NO5
128110-37-2 (1R,2S)-(-)-2-氨基-1-环戊烷羧酸盐酸盐 C6H11NO2.HCl
128117-22-6 3-羟基氮杂环丁烷-1-甲酸苄酯 C11H13NO3
128140-82-9 1-(二氟甲氧基)-4-碘苯 C7H5F2IO
128142-70-1 甲基 6-O-[(叔丁基)二甲基硅烷基]-alpha-D-吡喃葡萄糖苷三苯甲酸酯 C34H40O9Si
128143-89-5 4'-氯-2,2':6',2''-三联吡啶 C15H10ClN3
128146-85-0 3-氨基-5-甲基异噻唑 C4H6N2S
128156-54-7 4-苯并恶唑羧酸甲酯 C9H7NO3
128173-50-2 N-(4-氰基丁基)-N-(苯基甲氧基)氨基甲酸叔丁酯 C17H24N2O3
128173-53-5 D-DTTA 盐 2(C20H23FN2O2).C20H18O8
128192-17-6 3-羟基丙基团-封端的二-甲基,3-羟基丙基 甲基聚硅氧烷聚氧乙烯聚氧丙烯醚
128196-01-0 依他普仑 C20H21FN2O
128196-02-1 (R)-西酞普兰 C20H21FN2O
128218-53-1 4-甲基-7-(磷酰氧基)-2H-1-苯并吡喃-2-酮二(环己胺)盐 C10H9O6P.2(C6H13N)
128219-77-2 5'-O-[二(4-甲氧基苯基)苯基甲基]-N-[(二甲基氨基)亚甲基]-2'-O-甲基鸟苷 3'-[2-氰基乙基二异丙基氨基膦酸酯] C44H55N8O8P
128219-81-8 5'-O-[二(4-甲氧基苯基)苯基甲基]-2'-O-甲基-N-(2-苯氧基乙酰基)腺苷 C40H39N5O8
128219-84-1 5'-O-[二(4-甲氧基苯基)苯基甲基]-2'-O-甲基肌苷 C32H32N4O7
128219-85-2 5'-O-[二(4-甲氧基苯基)苯基甲基]-2'-O-甲基肌苷 3'-[2-氰基乙基二异丙基氨基膦酸酯] C41H49N6O8P
128233-09-0 1a,2,3,4,5b,11,11a,11b-八氢-10,11,11a-三羟基-3-甲基-苯并[3,4]蒽并[1,2-b]环氧乙烯-5,6-二酮 C19H18O6
128237-30-9 (3R)-3-羟基戊二酸叔丁酯乙酯 C11H20O5
128237-47-8 N-乙基-N-乙氧基乙基-4-氨基-2-甲基苯甲醛 C14H21NO2
128249-70-7 2,6-二[(4R)-4-苯基-2-恶唑啉基]吡啶 C23H19N3O2
128252-98-2 Chaetoviridin A C23H25ClO6
128255-08-3 矮陀陀胺碱 A C24H41NO
128255-16-3 矮陀陀酰胺碱 A C30H42N2O2

Copyright ©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系