Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | 产品推广 | English

主页 >> CAS 登录号 >> 130-89-2 至 132-75-2

化学品 CAS 登录号列表
[ 130-89-2 ] - [ 132-75-2 ]

CAS 登录号 产品名称 分子式
130-89-2 盐酸奎宁 C20H24N2O2.HCl
130-95-0 奎宁 C20H24N2O2
131-01-1 地舍平 C32H38N2O8
131-03-3 alpha-育亨宾 C21H26N2O3
131-06-6 1-beta-D-阿拉伯呋喃糖基-5-氟尿嘧啶 C9H11FN2O6
131-08-8 蒽醌-2-磺酸钠 C14H7NaO5S
131-09-9 2-氯蒽醌 C14H7ClO2
131-10-2 小檗碱 C17H17N
131-11-3 酞酸二甲酯 C10H10O4
131-12-4 茴芹内酯 C13H10O5
131-14-6 2,6-二氨基蒽醌 C14H10N2O2
131-16-8 邻苯二甲酸二丙酯 C14H18O4
131-17-9 邻苯二甲酸二烯丙酯 C14H14O4
131-18-0 邻苯二甲酸二戊酯 C18H26O4
131-27-1 2-萘胺-4,8-二磺酸 C10H9NO6S2
131-28-2 罂粟碱 C23H27NO8
131-48-6 N-乙酰神经氨酸 C11H19NO9
131-49-7 泛影酸葡甲胺 C11H9I3N2O4.C7H17NO5
131-52-2 五氯酚钠 C6Cl5NaO
131-53-3 2,2'-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 C14H12O4
131-54-4 2,2'-二羟基-4,4'-二甲氧基二苯甲酮 C15H14O5
131-55-5 2,2',4,4'-四羟基二苯甲酮 C13H10O5
131-56-6 2,4-二羟二苯甲酮 C13H10O3
131-57-7 紫外线吸收剂 UV-9 C14H12O3
131-58-8 2-甲基二苯甲酮 C14H12O
131-70-4 1,2-苯二甲酸单丁酯 C12H14O4
131-73-7 2,4,6,2',4',6'-六硝基二苯胺 C12H5N7O12
131-74-8 苦味酸铵 C6H3N3O7.NH3
131-91-9 1-亚硝基-2-萘酚 C10H7NO2
131-92-0 还原棕 3 C42H23N3O6
132-16-1 铁酞菁 C32H16FeN8
132-17-2 甲磺酸苯扎托品 C21H25NO.CH4O3S
132-18-3 盐酸双苯比拉林 C19H23NO.HCl
132-20-7 马来酸非尼拉敏 C16H20N2.C4H4O4
132-22-9 4-氯非尼拉敏 C16H19ClN2
132-27-4 邻苯基苯酚钠 C12H9NaO
132-29-6 2-联苯基二苯基磷酸酯 C24H19O4P
132-32-1 3-氨基-9-乙基咔唑 C14H14N2
132-53-6 2-亚硝基-1-萘酚 C10H7NO2
132-54-7 1-羟基-2-萘甲酸苯酯 C17H12O3
132-62-7 N-(2,5-二甲氧基苯基)-2-羟基二苯并呋喃-3-甲酰胺 C21H17NO5
132-63-8 1-甲氧基碳酰氨基-7-萘酚 C12H11NO3
132-64-9 二苯并呋喃 C12H8O
132-65-0 二苯并噻吩 C12H8S
132-66-1 2-(1-萘基氨基甲酰基)苯甲酸 C18H13NO3
132-67-2 抑草生钠 C18H12NO3.Na
132-68-3 N-萘-1-基-3-羟基萘-2-甲酰胺 C21H15NO2
132-69-4 盐酸苄达明 C19H23N3O.HCl
132-73-0 硫酸氯喹 C18H26ClN3.H2SO4
132-75-2 1-萘乙腈 C12H9N

Copyright ©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系