Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | English

主页 >> SDS 文件列表 >> 898769-73-8 至 898787-48-9 >> 898777-51-0 至 898778-00-2

SDS 文件列表(按CAS登录号排序)
[ 898777-51-0 ] - [ 898778-00-2 ]

CAS 登录号 产品名称 分子式
898777-51-0 乙基5-(3-硝基苯基)-5-氧代戊酸酯 C13H15NO5
898777-52-1 1-(2,6-二氯苯基)-3-(3,4-二氟苯基)-1-丙酮 C15H10Cl2F2O
898777-53-2 乙基6-(3-硝基苯基)-6-氧代己酸酯 C14H17NO5
898777-54-3 1-(2,6-二氯苯基)-3-(3,5-二氟苯基)-1-丙酮 C15H10Cl2F2O
898777-55-4 乙基7-(3-硝基苯基)-7-氧代庚酸酯 C15H19NO5
898777-56-5 1-苯基-3-(3,4,5-三氟苯基)-1-丙酮 C15H11F3O
898777-57-6 乙基8-(3-硝基苯基)-8-氧代辛酸酯 C16H21NO5
898777-58-7 1-(2-甲基苯基)-3-(3,4,5-三氟苯基)-1-丙酮 C16H13F3O
898777-59-8 乙基5-(4-硝基苯基)-5-氧代戊酸酯 C13H15NO5
898777-60-1 1-(3-甲基苯基)-3-(3,4,5-三氟苯基)-1-丙酮 C16H13F3O
898777-61-2 乙基6-(4-硝基苯基)-6-氧代己酸酯 C14H17NO5
898777-62-3 1-(4-甲基苯基)-3-(3,4,5-三氟苯基)-1-丙酮 C16H13F3O
898777-63-4 乙基7-(4-硝基苯基)-7-氧代庚酸酯 C15H19NO5
898777-64-5 1-(2-甲氧基苯基)-3-(3,4,5-三氟苯基)-1-丙酮 C16H13F3O2
898777-65-6 乙基8-(4-硝基苯基)-8-氧代辛酸酯 C16H21NO5
898777-66-7 1-(3-甲氧基苯基)-3-(3,4,5-三氟苯基)-1-丙酮 C16H13F3O2
898777-67-8 乙基4-氧代-4-[2-(三氟甲基)苯基]丁酸酯 C13H13F3O3
898777-68-9 1-(4-甲氧基苯基)-3-(3,4,5-三氟苯基)-1-丙酮 C16H13F3O2
898777-69-0 乙基5-氧代-5-[2-(三氟甲基)苯基]戊酸酯 C14H15F3O3
898777-70-3 2-[3-(3,4,5-三氟苯基)丙酰]苯甲腈 C16H10F3NO
898777-71-4 乙基7-氧代-7-[2-(三氟甲基)苯基]庚酸酯 C16H19F3O3
898777-72-5 3-[3-(3,4,5-三氟苯基)丙酰]苯甲腈 C16H10F3NO
898777-73-6 乙基8-氧代-8-[2-(三氟甲基)苯基]辛酸酯 C17H21F3O3
898777-74-7 4-[3-(3,4,5-三氟苯基)丙酰]苯甲腈 C16H10F3NO
898777-75-8 乙基5-氧代-5-[3-(三氟甲基)苯基]戊酸酯 C14H15F3O3
898777-76-9 乙基2-[3-(3,4,5-三氟苯基)丙酰]苯甲酸酯 C18H15F3O3
898777-77-0 乙基6-氧代-6-[3-(三氟甲基)苯基]己酸酯 C15H17F3O3
898777-78-1 乙基3-[3-(3,4,5-三氟苯基)丙酰]苯甲酸酯 C18H15F3O3
898777-79-2 乙基8-氧代-8-[3-(三氟甲基)苯基]辛酸酯 C17H21F3O3
898777-80-5 乙基4-[3-(3,4,5-三氟苯基)丙酰]苯甲酸酯 C18H15F3O3
898777-81-6 乙基5-氧代-5-[4-(三氟甲基)苯基]戊酸酯 C14H15F3O3
898777-82-7 1-[2-(甲硫基)苯基]-3-(3,4,5-三氟苯基)-1-丙酮 C16H13F3OS
898777-83-8 乙基6-氧代-6-[4-(三氟甲基)苯基]己酸酯 C15H17F3O3
898777-84-9 1-[4-(甲硫基)苯基]-3-(3,4,5-三氟苯基)-1-丙酮 C16H13F3OS
898777-85-0 乙基7-氧代-7-[4-(三氟甲基)苯基]庚酸酯 C16H19F3O3
898777-86-1 1-(3-溴苯基)-3-(3,4,5-三氟苯基)-1-丙酮 C15H10BrF3O
898777-87-2 乙基5-(2,3-二氯苯基)-5-氧代戊酸酯 C13H14Cl2O3
898777-88-3 1-(4-溴苯基)-3-(3,4,5-三氟苯基)-1-丙酮 C15H10BrF3O
898777-89-4 乙基6-(2,3-二氯苯基)-6-氧代己酸酯 C14H16Cl2O3
898777-90-7 1-(3-氯苯基)-3-(3,4,5-三氟苯基)-1-丙酮 C15H10ClF3O
898777-91-8 乙基7-(2,3-二氯苯基)-7-氧代庚酸酯 C15H18Cl2O3
898777-92-9 1-(4-氯苯基)-3-(3,4,5-三氟苯基)-1-丙酮 C15H10ClF3O
898777-93-0 乙基8-(2,3-二氯苯基)-8-氧代辛酸酯 C16H20Cl2O3
898777-94-1 1-(3-氟苯基)-3-(3,4,5-三氟苯基)-1-丙酮 C15H10F4O
898777-95-2 乙基4-(2,4-二氯苯基)-4-氧代丁酸酯 C12H12Cl2O3
898777-96-3 1-(4-氟苯基)-3-(3,4,5-三氟苯基)-1-丙酮 C15H10F4O
898777-97-4 乙基5-(2,4-二氯苯基)-5-氧代戊酸酯 C13H14Cl2O3
898777-98-5 1-(2,3-二甲基苯基)-3-(3,4,5-三氟苯基)-1-丙酮 C17H15F3O
898777-99-6 乙基6-(2,4-二氯苯基)-6-氧代己酸酯 C14H16Cl2O3
898778-00-2 1-(2,4-二甲基苯基)-3-(3,4,5-三氟苯基)-1-丙酮 C17H15F3O
898769-73-8 至 898770-22-4   898770-23-5 至 898770-72-4   898770-73-5 至 898771-22-7   898771-23-8 至 898771-72-7   898771-73-8 至 898772-36-6   898772-39-9 至 898773-32-5   898773-33-6 至 898774-19-1   898774-20-4 至 898774-80-6   898774-81-7 至 898775-31-0   898775-32-1 至 898775-81-0   898775-82-1 至 898776-32-4   898776-33-5 至 898776-85-7   898776-86-8 至 898777-49-6   898778-01-3 至 898778-50-2   898778-51-3 至 898779-01-6   898779-02-7 至 898779-55-0   898779-56-1 至 898780-07-9   898780-08-0 至 898780-57-9   898780-58-0 至 898781-07-2   898781-08-3 至 898781-60-7   898781-61-8 至 898782-20-2   898782-22-4 至 898782-80-4   898782-81-5 至 898783-30-7   898783-31-8 至 898783-89-6   898783-91-0 至 898784-69-5   898784-71-9 至 898785-58-5   898785-59-6 至 898786-36-2   898786-37-3 至 898786-98-6   898786-99-7 至 898787-48-9   

©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系