Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | English

主页 >> SDS 文件列表 >> 1050161-23-3 至 1171891-07-8 >> 1072946-10-1 至 1072951-37-1

SDS 文件列表(按CAS登录号排序)
[ 1072946-10-1 ] - [ 1072951-37-1 ]

CAS 登录号 产品名称 分子式
1072946-10-1 (4-氟-2,5-二甲基苯基)硼酸 C8H10BFO2
1072946-13-4 (3-氟-4-(((4-甲氧基苯基)甲基)硫基)苯基)硼酸 C14H14BFO3S
1072946-14-5 (4-((1E)-2-氰基乙烯基)苯基)硼酸 C9H8BNO2
1072946-15-6 (3-(((3,4-二氟苯基)氨基)羰基)苯基)硼酸 C13H10BF2NO3
1072946-16-7 (4-(甲基磺酰基)-2-(三氟甲基)苯基)硼酸 C8H8BF3O4S
1072946-17-8 (3-(((甲基氨基)硫代甲酰基)氨基)苯基)硼酸 C8H11BN2O2S
1072946-18-9 (4-(((甲基氨基)硫代甲酰基)氨基)苯基)硼酸 C8H11BN2O2S
1072946-19-0 2-氯-4-甲氧基吡啶-3-基硼酸 C6H7BClNO3
1072946-20-3 (6-氯-4-甲氧基-3-吡啶基)硼酸 C6H7BClNO3
1072946-21-4 (3-(1-哌啶基甲基)苯基)硼酸盐酸盐 C12H18BNO2.HCl
1072946-22-5 (6-((((4-甲氧基苯基)甲基)氨基)羰基)-3-吡啶基)硼酸 C14H15BN2O4
1072946-23-6 二(3,4-二甲基苯基)硼酸 C16H19BO
1072946-24-7 (4-甲氧基-3-吡啶基)硼酸单锂盐 C6H7BNO3.Li
1072946-25-8 (2-氯-6-甲氧基-3-吡啶基)硼酸 C6H7BClNO3
1072946-26-9 (2-氯-5-甲氧基吡啶-3-基)硼酸 C6H7BClNO3
1072946-28-1 (3-((二乙基氨基)羰基)-2-氟苯基)硼酸 C11H15BFNO3
1072946-29-2 4-(4-硼酸基-3-甲氧基苯氧基)-1-哌啶羧酸叔丁酯 C17H26BNO6
1072946-30-5 4-(4-硼酸基-2-甲氧基苯氧基)-1-哌啶羧酸叔丁酯 C17H26BNO6
1072946-31-6 (4-戊基-1-环己烯-1-基)硼酸 C11H21BO2
1072946-32-7 (2,4-二氯-3-(苯基甲氧基)苯基)硼酸 C13H11BCl2O3
1072946-33-8 (5-氯-2-甲基-4-(三氟甲基)苯基)硼酸 C8H7BClF3O2
1072946-35-0 4-硼酸基-1,2-苯二甲酸 C8H7BO6
1072946-37-2 (2,6-二氯-3-硝基苯基)硼酸 C6H4BCl2NO4
1072946-38-3 (2,3,4-三氯-5-硝基苯基)硼酸 C6H3BCl3NO4
1072946-39-4 ((2,6-二氯苯基)甲基)硼酸 C7H7BCl2O2
1072946-41-8 (4-(1,3-二氧杂环戊烷-2-基)-2,6-二氟苯基)硼酸 C9H9BF2O4
1072946-43-0 (5-氯-2-(4-吗啉基羰基)苯基)硼酸 C11H13BClNO4
1072946-44-1 3-(氨基甲基)-2-氟苯基硼酸盐酸盐 C7H9BFNO2.HCl
1072946-45-2 (4-(氨基甲基)-3-氟苯基)硼酸盐酸盐 C7H9BFNO2.HCl
1072946-46-3 5-(氨基甲基)-2-氟苯硼酸盐酸盐 C7H9BFNO2.HCl
1072946-48-5 5-甲基吡啶-2-硼酸锂盐 C6H9BNO3.Li
1072946-49-6 N-((5-硼酸基-2-呋喃基)甲基)氨基甲酸叔丁酯 C10H16BNO5
1072946-50-9 (6-氯-2-甲氧基-3-吡啶基)硼酸 C6H7BClNO3
1072946-51-0 (3-(1,3-二氧杂环戊烷-2-基)-5-(三氟甲基)苯基)硼酸 C10H10BF3O4
1072946-52-1 5-氯-2-氰基苯硼酸 C7H5BClNO2
1072946-53-2 (2-(溴甲基)-3,4,5-三氯苯基)硼酸 C7H5BBrCl3O2
1072946-54-3 (3-(((2-(1-哌啶基)乙基)氨基)羰基)苯基)硼酸 C14H21BN2O3
1072946-55-4 (2-甲氧基-5-三氟甲基吡啶-3-基)硼酸 C7H7BF3NO3
1072946-56-5 3-硼酸基苯戊酸 C11H15BO4
1072946-57-6 3-硼酸基苯戊酸乙酯 C13H19BO4
1072946-58-7 2-乙氧基吡啶-4-基硼酸 C7H10BNO3
1072946-59-8 4-硼酸基-2-吡啶羧酸 C6H6BNO4
1072946-60-1 5-硼酸基-1H-吲哚-1-戊酸 C13H16BNO4
1072946-61-2 (3-硼酸基-2,4,6-三氟苯氧基)戊酸 C11H12BF3O5
1072946-62-3 (2-甲氧基-3-(三氟甲基)苯基)硼酸 C8H8BF3O3
1072946-63-4 (5-甲基-2-(((苯基甲基)氨基)磺酰基)苯基)硼酸 C14H16BNO4S
1072946-64-5 (5-氰基-2-(三氟甲氧基)苯基)硼酸 C8H5BF3NO3
1072946-65-6 (3-(((叔丁基)二甲基硅烷基)氧基)-2,4,6-三氟苯基)硼酸 C12H18BF3O3Si
1072946-66-7 6-氯-5-氟吡啶-3-硼酸 C5H4BClFNO2
1072951-37-1 (2,4,6-三氟-3-羟基苯基)硼酸 C6H4BF3O3
1050161-23-3 至 1054484-40-0   1054543-47-3 至 1061357-89-8   1061659-74-2 至 1065074-57-8   1065074-59-0 至 1070879-69-4   1070896-59-1 至 1072944-44-5   1072944-45-6 至 1072945-02-8   1072945-04-0 至 1072946-08-7   1072951-39-3 至 1072951-98-4   1072951-99-5 至 1073353-57-7   1073353-58-8 至 1073354-58-1   1073354-59-2 至 1073372-08-3   1073372-09-4 至 1082843-72-8   1082882-95-8 至 1089283-49-7   1089330-68-6 至 1092848-28-6   1092938-90-3 至 1099929-70-0   1100243-35-3 至 1106869-99-1   1106871-37-7 至 1118786-85-8   1118786-86-9 至 1127120-38-0   1127226-56-5 至 1133115-58-8   1133115-60-2 至 1134192-85-0   1134327-91-5 至 1142192-57-1   1142192-58-2 至 1150114-29-6   1150114-30-9 至 1150163-69-1   1150163-72-6 至 1150271-30-9   1150271-31-0 至 1150561-68-4   1150561-69-5 至 1154028-82-6   1154426-16-0 至 1159823-34-3   1159824-67-5 至 1160995-15-2   1160995-19-6 至 1171891-07-8   

©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系