Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | English

主页 >> SDS 文件列表 >> 37-87-6 至 90-18-6 >> 84-77-5 至 85-79-0

SDS 文件列表(按CAS登录号排序)
[ 84-77-5 ] - [ 85-79-0 ]

用户可以点击下表中相应的产品行,浏览或下载 CAS 号在 84-77-5 和 85-79-0 之间的产品的 SDS 文档样本。点击页面下方的各个CAS 号码分组,可以选择更多的产品。用户也可以使用页面上方的搜索框迅速得到所要查询的产品的 SDS 文档样本。

CAS 登录号 产品名称 分子式
84-77-5 邻苯二甲酸二癸酯 C28H46O4
84-78-6 邻苯二甲酸丁基辛基酯 C20H30O4
84-79-7 黄钟花醌 C15H14O3
84-80-0 维生素 K1 C31H46O2
84-82-2 毒黄素 C7H7N5O2
84-83-3 费舍尔氏醛 C13H15NO
84-85-5 4-甲氧基-1-萘酚 C11H10O2
84-86-6 对氨基萘磺酸 C10H9NO3S
84-88-8 8-羟基喹啉-5-磺酸 C9H7NO4S
84-89-9 5-氨基-1-萘磺酸 C10H9NO3S
84-95-7 N,N-二乙基-1-萘胺 C14H17N
85-00-7 敌草快 C12H12N2.2Br;C12H12Br2N2
85-01-8 C14H10
85-02-9 苯并(f)喹啉 C13H9N
85-06-3 3-甲基苯并(f)喹啉 C14H11N
85-15-4 2-甲基-beta-萘并噁唑 C12H9NO
85-18-7 8-氯茶碱 C7H7ClN4O2
85-19-8 2-羟基-5-氯二苯甲酮 C13H9ClO2
85-24-5 2,2'-二羟基-4-辛氧基二苯甲酮 C21H26O4
85-27-8 4-(1-苯基乙基)间苯二酚 C14H14O2
85-29-0 2,4'-二氯二苯甲酮 C13H8Cl2O
85-31-4 6-硫代鸟嘌呤核苷 C10H13N5O4S
85-32-5 鸟苷酸 C10H14N5O8P
85-34-7 伐草克 C8H5Cl3O2
85-36-9 醋碘苯酸 C9H6I3NO3
85-38-1 3-硝基水杨酸 C7H5NO5
85-39-2 5-降冰片烯-2,3-二甲醇 C9H14O2
85-40-5 1,2,3,6-四氢邻苯二甲酰亚胺 C8H9NO2
85-41-6 邻苯二甲酰亚胺 C8H5NO2
85-42-7 六氢邻苯二甲酸酐 C8H10O3
85-43-8 1,2,3,6-四氢苯酐 C8H8O3
85-44-9 苯酐 C8H4O3
85-45-0 3-硝基邻甲氧基苯胺 C7H8N2O3
85-46-1 1-萘磺酰氯 C10H7ClO2S
85-47-2 1-萘磺酸 C10H8O3S
85-48-3 8-喹啉磺酸 C9H7NO3S
85-52-9 邻苯甲酰苯甲酸 C14H10O3
85-54-1 2-(4-氯-3-硝基苯甲酰)苯甲酸 C14H8ClNO5
85-55-2 2-(对甲苯甲酰基)苯甲酸 C15H12O3
85-56-3 2-(4-氯苯甲酰)苯甲酸 C14H9ClO3
85-57-4 2-(4-羟基苯甲酰)苯甲酸 C14H10O4
85-58-5 二苯甲酮-2,4'-二甲酸 C15H10O5
85-60-9 4,4'-亚丁基双(6-叔丁基-3-甲基苯酚) C26H38O2
85-61-0 辅酶 A C21H36N7O16P3S
85-66-5 绿脓菌素 C13H12N2O
85-68-7 邻苯二甲酸丁苄酯 C19H20O4
85-70-1 丁基邻苯二甲酰基羟基乙酸丁酯 C18H24O6
85-72-3 N-间甲苯基邻氨基甲酰苯甲酸 C15H13NO3
85-73-4 酞磺胺噻唑 C17H13N3O5S2
85-79-0 辛可卡因 C20H29N3O2
37-87-6 至 50-75-9   50-76-0 至 51-67-2   51-71-8 至 54-16-0   54-20-6 至 56-09-7   56-10-0 至 57-14-7   57-24-9 至 58-56-0   58-57-1 至 59-87-0   59-88-1 至 61-75-6   61-76-7 至 64-47-1   64-65-3 至 67-21-0   67-36-7 至 69-72-7   69-74-9 至 72-20-8   72-33-3 至 75-03-6   75-04-7 至 75-65-0   75-66-1 至 76-32-4   76-35-7 至 77-52-1   77-53-2 至 78-38-6   78-39-7 至 79-06-1   79-07-2 至 80-00-2   80-02-4 至 80-78-4   80-82-0 至 82-02-0   82-05-3 至 83-43-2   83-44-3 至 84-76-4   85-81-4 至 86-86-2   86-87-3 至 87-69-4   87-72-9 至 88-61-9   88-63-1 至 89-52-1   89-54-3 至 90-18-6   

©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系