Online Database of Chemicals from Around the World

罗勒提取物
[CAS# 84775-71-3]

基本信息
英文名 Ocimum Basilicum, Ext.
产品名称 罗勒提取物
CAS 登录号 84775-71-3
EINECS 登录号 283-900-8
安全数据
SDS 化学品安全技术说明书参考文本
市场分析报告
请浏览罗勒提取物市场分析报告总目录
相关产品
红芒柄花提取物  萝卜提取物  秘鲁拉坦尼提取物  肥皂草提取物  风轮菜提取物  红牛漆姑草提取物  熊果属-熊果提取物  雏菊提取物  冰岛地衣提取物  鸡纳树提取物  小花风车子提取物  麒麟竭提取物  百合花,圣母百合提取物  鼠尾草油  花楸树提取物  ©  chemBlink. 版权所有.  免责声明  |  网站简介  |  在线联系