Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | English

首页 >> 化工产品目录 >> 第 2782 页 >> 3-溴-4-(三氟甲氧基)苄醇

3-溴-4-(三氟甲氧基)苄醇 [85366-65-0]

 

基本信息
Copyright
CAS 登录号:85366-65-0, 3-溴-4-(三氟甲氧基)苄醇
英文名
3-Bromo-4-(Trifluoromethoxy)Benzyl Alcohol
别名
3-Bromo-4-(Trifluoromethoxy)Benzyl Alcohol 98%; 3-Bromo-4-(Trifluoromethoxy)Benzylalcohol98%; (3-BROMO-4-TRIFLUOROMETHOXY-PHENYL)-METHANOL
产品名称
3-溴-4-(三氟甲氧基)苄醇
分子式
C8H6BrF3O2
分子量 271.03
CAS 登录号
85366-65-0
分子行输入简码 SMILES
OCc1ccc(c(c1)Br)OC(F)(F)F
国际化学标识码 InChI
1S/C8H6BrF3O2/c9-6-3-5(4-13)1-2-7(6)14-8(10,11)12/h1-3,13H,4H2
down 安全数据
市场分析报告
 
请浏览3-溴-4-(三氟甲氧基)苄醇市场分析报告总目录
 
相关产品
 
(3E)-2-(4-叔丁氧羰基-哌嗪基)-4-苯基...  2,2'-(1-甲基乙亚基)二[4-(3,5,5-...  3-氧代-丁酸氧基二(甲基-2,1-乙二基)酯  4-溴-2-(三氟甲氧基)苯甲醚  4-甲氧基-3-(三氟甲氧基)苯甲醛  4,5,6,7-四氢-3-(三氟甲基)-1H-吡唑...  3-环丙基-4,5,6,7-四氢-1H-吡唑并[3...  五氯苯酚-13C6  N-苯甲酰基-5-O-(二(4-甲氧基苯基)苯基甲...  5-氯-2-苯氧基苯基异氰酸酯  2-氯-3-(哌嗪基)吡嗪  (4R-顺式)-6-氨基甲基-2,2-二甲基-1,...  蛋氨酸异丙酯盐酸盐  5-溴-2-[9-氯-3-(磺基氧基)萘并[1,2...  6-(苯基亚甲基)-1,4-二氧杂螺[4.5]癸烷  

Copyright ©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系