Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | 产品推广 | English

主页 >> 化工产品目录 >> C >> 6-氯-3-苯基-1,2,4-三嗪
 

6-氯-3-苯基-1,2,4-三嗪 [1025914-50-4]


基本信息
英文名 6-Chloro-3-phenyl-1,2,4-triazine
产品名称 6-氯-3-苯基-1,2,4-三嗪
copyRight
分子结构 CAS 登录号:1025914-50-4, 6-氯-3-苯基-1,2,4-三嗪
分子式 C9H6ClN3
分子量 191.62
CAS 登录号 1025914-50-4
 
物理化学性质
密度 1.309
 
市场分析报告
请浏览6-氯-3-苯基-1,2,4-三嗪市场分析报告总目录
 

相关产品
 
[4-[(4-氯苯基)硫基]苯基]肼  4-[(4-氯苯基)硫基]哌啶盐酸盐  1-[(2-氯苯基)硫]-2-丙酮  2-(4-氯苯硫基)三乙胺盐酸盐  1-(4-氯苯基)硫脲  3-氯苯基硫脲  邻氯苯基硫脲  [1-(3-氯苯基)-1-对甲基苯磺酰]甲基异氰酸酯  4-氯-6-苯基-1,3,5-三嗪-2-胺  3-氯-6-苯基-1,2,4-三嗪  9-(4-氯-6-苯基-1,3,5-三嗪-2-基)-9H-咔唑  4-(4-氯苯基)-1H-1,2,4-三唑-5(4H)-酮  1-(4-氯苯基)-4-甲醇基-1H-1,2,3-三唑  1-(4-氯苯基)-4,4,4-三氟丁烷-1,3-二酮  2-(4-氯苯基)-4-三氟甲基-1H-咪唑  2-(4-氯苯基)-5-(三氟甲基)-1H-吡咯-3-甲腈  (4-氯苯基)三甲基锗烷  rel-(2R,3R)-2-(3-氯苯基)-3,5,5-三甲基吗啉-2-醇  2-氯-5-苯基噻唑  2-(4-氯苯基)噻唑-5-甲醛 

Copyright ©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系