Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | 产品推广 | English

主页 >> 化工产品目录 >> P >> 4,4'-[(苯基亚膦酰)双(4,1-苯氧基)]双苯胺
 

4,4'-[(苯基亚膦酰)双(4,1-苯氧基)]双苯胺 [121566-10-7]


基本信息
英文名 4,4'-[(Phenylphosphinylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bisbenzenamine
别名 BAPPO
产品名称 4,4'-[(苯基亚膦酰)双(4,1-苯氧基)]双苯胺
copyRight
分子结构 CAS 登录号:121566-10-7, 4,4'-[(苯基亚膦酰)双(4,1-苯氧基)]双苯胺
分子式 C30H25N2O3P
分子量 492.51
CAS 登录号 121566-10-7
 
物理化学性质
密度 1.32
 
市场分析报告
请浏览4,4'-[(苯基亚膦酰)双(4,1-苯氧基)]双苯胺市场分析报告总目录
 

相关产品
 
苯氧基苯胺基磷酰氯  9-苯基-9'-(4-苯基-2-喹唑啉基)-3,3'-联-9H-咔唑  (2S-反式)-3-苯基-2-(苯磺酰基)氧杂吖丙啶  3-苯基-2-苯基磺酰基-1,2-哑嗪  苯基膦  苯膦酸  苯基次磷酸 4-[[3,5-二(叔丁基)-4-羟基苯基]甲基]-2,6-二(叔丁基)苯基酯  苯基次磷酸镁盐  4,4'-(苯基亚膦)二苯磺酸二钾盐  1,1'-(苯基硫代膦酰亚基)二[4-(3-氯苯基)哌嗪]  3,3'-(苯基亚膦酰)双-2-噻唑烷硫酮  苯膦酸  苯膦酰二氯  二氯硫代膦酸苯酯  N-苯基邻羧基苯甲酰胺  1-苯基酞嗪  N-苯基酞酰亚胺  (Z)-1-苯基-2-(邻苯二甲酰亚氨基甲基)环丙烷羧酸  N-苯基哌嗪  3-苯基-3-(苯基氨基)-1(3H)-异苯并呋喃酮 

Copyright ©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系