Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | 产品推广 | English

主页 >> 化工产品目录 >> M >> (1R,2S,5R)-7-氧代-6-氧杂双环[3.2.1]辛烷-2-羧酸甲酯
 

(1R,2S,5R)-7-氧代-6-氧杂双环[3.2.1]辛烷-2-羧酸甲酯 [188796-05-6]

供应商目录
暂时没有厂家供应(1R,2S,5R)-7-氧代-6-氧杂双环[3.2.1]辛烷-2-羧酸甲酯
欢迎向 chemBlink 提交或推荐供应商

基本信息
英文名 (1R,2S,5R)-Methyl 7-oxo-6-oxabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate
产品名称 (1R,2S,5R)-7-氧代-6-氧杂双环[3.2.1]辛烷-2-羧酸甲酯
copyRight
分子结构 CAS 登录号:188796-05-6, (1R,2S,5R)-7-氧代-6-氧杂双环[3.2.1]辛烷-2-羧酸甲酯
分子式 C9H12O4
分子量 184.19
CAS 登录号 188796-05-6
 
市场分析报告
请浏览(1R,2S,5R)-7-氧代-6-氧杂双环[3.2.1]辛烷-2-羧酸甲酯市场分析报告总目录
 

相关产品
 
(4S)-1-甲基-2-氧代-4-咪唑烷羧酸苄酯  (5S)-3-甲基-2-氧代-1,5-咪唑烷二甲酸 5-叔丁基 1-苄基酯  (4R,5S)-5-甲基-2-氧代-4-咪唑烷己酸 2,5-二氧代-1-吡咯烷基酯  1-茚满酮-5-羧酸甲酯  2-氧代茚满-1-甲酸甲酯  2-氧化吲哚-6-甲酸甲酯  3-甲基-1-氧代-1H-异苯并吡喃-4-甲酸  5-甲基-beta-氧代-3-异恶唑丙腈  5-甲基-3-氧代正亮氨酸甲酯  (2-甲基-1-氧代辛基)二茂铁  4-(5-甲基-2-氧代-3-恶唑烷基)-1-哌啶羧酸叔丁酯  [(1S)-1-甲基-2-氧代-2-[(2-氧代-2-苯基乙基)氨基]乙基]氨基甲酸苄酯  (3S)-3-甲基-2-氧代戊酸  3-甲基-4-氧代戊酸  3-甲基-2-氧代戊酸 L-赖氨酸盐  3-甲基-2-氧代戊酸乙酯  2-氧代-2,3-二氢-1,3-苯并恶唑-6-羧酸甲酯  3-甲基-2-氧代-2,3-二氢-1,3-苯并噁唑-6-磺酰氯  1-甲基-2-氧代-1,2-二氢-4-羟基喹啉  N-甲基-N-[2-[[[2-[(2-氧代-2,3-二氢-1H-吲哚-5-基)氨基]-5-三氟甲基嘧啶-4-基]氨基]甲基]苯基]甲磺酰胺 

Copyright ©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系