Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | 产品推广 | English

主页 >> 化工产品目录 >> P >> 甲基丙烯酸丙酯
 

甲基丙烯酸丙酯 [2210-28-8]


基本信息
英文名 Propyl methacrylate
别名 NSC 32624; Propyl 2-methyl-2-propenoate; Propyl 2-methylacrylate
产品名称 甲基丙烯酸丙酯
copyRight
分子结构 CAS 登录号:2210-28-8, 甲基丙烯酸丙酯
分子式 C7H12O2
分子量 128.17
CAS 登录号 2210-28-8
EINECS 登录号 218-639-0
 
物理化学性质
溶解度 微溶 (5.5 g/L) (25 ºC), 计算值*
密度 0.9035 g/cm3 (20 ºC)**
折射率 1.4192 (589.3 nm 20 ºC)***
 
* Calculated using Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V11.02 (©1994-2017 ACD/Labs)
** Koton, M. M.; Zhurnal Obshchei Khimii 1951, V21, P1841-3.
*** Petrov, A. A.; Sbornik Statei po Obshchei Khimii 1953, V1, P369-73.
 
安全数据
SDS 化学品安全技术说明书参考文本
 
市场分析报告
请浏览甲基丙烯酸丙酯市场分析报告总目录
 

相关产品
 
异硫氰酸丙酯  异戊酸丙酯  5-丙基异恶唑-3-羧酸  丙基伊曲康唑  (S)-(-)-乳酸丙酯  乳酸丙酯  正丙基 beta-乳糖苷  1-丙基溴化镁  2-丙基溴化镁  3-巯基丙酸正丙酯  藻酸-1,2-丙二醇酯  丙二醇丁醚  1,2-丙二醇二乙酸酯  丙二醇单甲基醚乙酸酯  丙二醇单硬酯酸酯  1,2-丙二醇聚氧丙烯聚氧乙烯醚  S-环氧丙烷  环氧丙烷  (R)-环氧丙烷  四聚丙烯 

Copyright ©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系