Online Database of Chemicals from Around the World

4,4',(5')-二(叔丁基二环己烷并)-18-冠醚-6
[CAS# 223719-29-7]

基本信息
英文名 4,4',(5')-di(t-butyldicyclohexano)-18-crown-6
别名 D(Me3C)CH18C6
产品名称 4,4',(5')-二(叔丁基二环己烷并)-18-冠醚-6
分子结构 CAS 登录号:223719-29-7, 4,4',(5')-二(叔丁基二环己烷并)-18-冠醚-6
分子式 C28H52O6
分子量 484.71
CAS 登录号 223719-29-7
安全数据
SDS 化学品安全技术说明书参考文本
市场分析报告
请浏览4,4',(5')-二(叔丁基二环己烷并)-18-冠醚-6市场分析报告总目录
相关产品
1,4-二亚磺基-1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷二(内盐)  二硫化四乙基秋兰姆  二苯砜-3,3-二磺酸二钾盐  3,3'-二磺酸基-4,4'-二氟苯基砜二钠盐  乙拌磷  二氯化二硫  二碘化二硫  焦硫酸汞盐  焦硫酰氯  灭菌磷  三硫酸二铽盐八水合物  焦碳酸二叔戊酯  分散紫 93:1  分散紫 S  分散黄 104  分散黄 114  分散黄 119  分散黄 126  分散黄 163  分散黄 184:1 


©  chemBlink. 版权所有.  免责声明  |  网站简介  |  在线联系