Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | 产品推广 | English

主页 >> 化工产品目录 >> B >> 4-(苄氧基)-5-甲氧基-2-硝基苯甲醛
 

4-(苄氧基)-5-甲氧基-2-硝基苯甲醛 [2426-84-8]


基本信息
英文名 4-(Benzyloxy)-5-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
产品名称 4-(苄氧基)-5-甲氧基-2-硝基苯甲醛
copyRight
分子结构 CAS 登录号:2426-84-8, 4-(苄氧基)-5-甲氧基-2-硝基苯甲醛
分子式 C15H13NO5
分子量 287.27
CAS 登录号 2426-84-8
 
安全数据
MSDS 化学品安全技术说明书参考文本
 
市场分析报告
请浏览4-(苄氧基)-5-甲氧基-2-硝基苯甲醛市场分析报告总目录
 

相关产品
 
4-苄氧基苯乙酸  3-苄氧基-5-异丙氧基苯甲酸  3-苄氧基异恶唑-5-甲醛  3-苄氧基-4-甲氧基苯胺  4-(苄氧基)-3-甲氧基邻氨基苯甲酸  3-苄氧基-4-甲氧基苯甲醛  4-苄氧基-3-甲氧基苯甲酸  8-(苄氧基)-7-甲氧基-2,3-二氢咪唑并[1,2-c]喹唑啉-5-胺  5-苄氧基-6-甲氧基吲哚  4-(苄氧基)-3-甲氧基-2-硝基苯甲醛  5-苄氧基-4-甲氧基-2-硝基苯甲醛  4-苄氧基-5-甲氧基-2-硝基苯甲酸  3-苄氧基-4-甲氧基-beta-硝基苯乙烯  4-苄氧基-3-甲氧基苯基乙酸  4-(苄氧基)-3-甲氧基苯硼酸频哪醇酯  4-苄氧基-3-甲氧基溴苯  (2R,3S,5S)-3-苄氧基-5-[2-[[(4-甲氧基苯基)二苯基甲基]氨基]-6-苄氧基-9H-嘌呤-9-基]-2-苄氧基甲基环戊酮  1-[4-苄氧基-3-甲氧基苯基]乙酮  4-苄氧基-3-甲氧基苯乙胺  1-(4-苄氧基-3-甲氧基苯基)哌嗪 

Copyright ©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系