Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | 产品推广 | English

主页 >> 化工产品目录 >> C >> 环己基甲脒
 

环己基甲脒 [24722-30-3]


基本信息
英文名 Cyclohexanecarboxamidine
别名 Cyclohexanecarboximidamide; Cyclohexanecarboxylic acid amidine; Hexahydrobenzamidine
产品名称 环己基甲脒
copyRight
分子结构 CAS 登录号:24722-30-3, 环己基甲脒
分子式 C7H14N2
分子量 126.20
CAS 登录号 24722-30-3
 
市场分析报告
请浏览环己基甲脒市场分析报告总目录
 

相关产品
 
2,5-环己二烯-1,4-二基双[双[对(二乙基氨基)苯基]铵六氟锑酸盐(V)]  3-(1,4-环己二烯基)丙烷-1-醇  环己烷  环己烷乙酸乙酯  环己基丙氨酸盐酸盐  1,3-环己二甲胺  1,4-环己烷二甲胺  环己甲腈  环己烷基甲醛  环己甲酰胺  环己甲酸  环己甲酰氯  环己烷甲酸 4-氰基-3,5-二氟苯酯  环己烷甲酸 4-氰基-3-氟苯酯  环己烷甲酸 3-氟苯酯  1,1-环己基二乙酸  1,1-环己基二乙酸单酰胺  1,1-环己基二乙酸单甲酯  1,1-环己基二乙酸酐  顺式-1,4-环己烷二胺 

Copyright ©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系