Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | 产品推广 | English

主页 >> 化工产品目录 >> M >> 4-[(甲基氨基)乙酰基]吗啉
 

4-[(甲基氨基)乙酰基]吗啉 [41458-73-5]


基本信息
英文名 4-[(Methylamino)acetyl]morpholine
别名 2-(Methylamino)-1-morpholinoethanone; N-Methylglycine morpholide
产品名称 4-[(甲基氨基)乙酰基]吗啉
copyRight
分子结构 CAS 登录号:41458-73-5, 4-[(甲基氨基)乙酰基]吗啉
分子式 C7H14N2O2
分子量 158.20
CAS 登录号 41458-73-5
EINECS 登录号 255-381-8
 
物理化学性质
密度 1.090
 
安全数据
SDS 化学品安全技术说明书参考文本
 
市场分析报告
请浏览4-[(甲基氨基)乙酰基]吗啉市场分析报告总目录
 

相关产品
 
7-O-甲基芦荟树脂 A  溴苯乙酸甲酯  倍半溴化甲基铝  甲胺  盐酸甲胺  甲氨基乙醛缩二甲醇  甲氨基乙腈盐酸盐  甲氨基乙腈硫酸盐  4'-(甲基氨基)苯乙酮  2-甲基-3-氨基-4-乙酰基苯甲醚  (Z)-4-氨基金刚烷-1-羧酸甲酯  4-氨基金刚烷-1-羧酸甲酯  4-氨基金刚烷-1-羧酸甲酯盐酸盐  N-甲基-1-金刚烷胺  2-甲基-2-金刚烷基甲基丙烯酸酯  9-甲基腺嘌呤  6-甲基腺素  2'-O-甲基腺苷  2'-C-甲基腺苷  N6-甲基腺苷 

Copyright ©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系