Online Database of Chemicals from Around the World

3-(乙硫基)丙酸乙酯
[CAS# 5402-68-6]

供应商目录
暂时没有厂家供应
基本信息
英文名 3-(Ethylthio)propanoic acid ethyl ester
产品名称 3-(乙硫基)丙酸乙酯
分子结构 CAS 登录号:5402-68-6, 3-(乙硫基)丙酸乙酯
分子式 C7H14O2S
分子量 162.25
CAS 登录号 5402-68-6
物理化学性质
密度 1.004
沸点 220 ºc
闪点 90 ºc
市场分析报告
请浏览3-(乙硫基)丙酸乙酯市场分析报告总目录
相关产品
3-乙基噻吩  2-乙基噻吩  2-噻吩乙酸乙酯  5-乙基噻吩-2-硼酸  5-乙基噻吩-2-甲醛  2-噻吩羧酸乙酯  噻吩-3-甲酸乙酯  5-乙基噻吩-2-甲酸  (3-噻吩基)乙醛酸乙酯  4-乙基苯硫酚  S-乙基硫代丙酸酯  5-[2-(乙硫基)丙基]-1,3-环己二酮  5-(乙硫基)吡啶-2-胺  5-乙硫基四氮唑  2-(乙硫基)-1-(2-噻吩基)-乙酮  5-乙基-2-硫代尿嘧啶  乙基 1-硫代-beta-D-吡喃木糖苷  2-O-乙基胸苷  惕各酸乙酯  2-乙基甲苯 


©  chemBlink. 版权所有.  免责声明  |  网站简介  |  在线联系