Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | 产品推广 | English

主页 >> 化工产品目录 >> P >> 2-苯基-1,4-二氧杂螺[4.4]壬烷
 

2-苯基-1,4-二氧杂螺[4.4]壬烷 [55668-46-7]


基本信息
英文名 2-Phenyl-1,4-dioxaspiro[4.4]nonane
别名 NSC 44742
产品名称 2-苯基-1,4-二氧杂螺[4.4]壬烷
copyRight
分子结构 CAS 登录号:55668-46-7, 2-苯基-1,4-二氧杂螺[4.4]壬烷
分子式 C13H16O2
分子量 204.26
CAS 登录号 55668-46-7
 
物理化学性质
溶解度 微溶 (1.4 g/L) (25 ºC), 计算值*
密度 1.12±0.1 g/cm3 (20 ºC 760 Torr), 计算值*
 
* Calculated using Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V11.02 (©1994-2016 ACD/Labs)
 
市场分析报告
请浏览2-苯基-1,4-二氧杂螺[4.4]壬烷市场分析报告总目录
 

相关产品
 
N,N-二羟乙基苯胺  吡啶-2-硼酸 N-苯胺二乙醇酯  1-苯基-3,4-二氢异喹啉盐酸盐  1-苯基-3,4-二氢异喹啉  6-苯基-4,5-二氢-3(2H)-哒嗪酮  2-苯基-2,6-二氢-4H-噻吩并[3,4-c]吡唑-3-胺  1,4-二羟基-2-萘甲酸苯酯  苯基 6-O-[(叔丁基)二甲基硅烷基]-1-硫代-beta-D-吡喃半乳糖苷  顺式-1,3-O-苄烯丙三醇  2-苯基-1,3-二恶烷-5-醇  苯基二-1-芘基氧膦  N-苯基-2-(二叔丁基膦基)吲哚  双乙酰乙酰对苯二胺  对苯双[4-[6-(丙烯酰氧基)己氧基]苯甲酸]酯  2,2'-(1,3-亚苯基)双苯并恶唑  1,1'-(1,4-亚苯基)二[1-[1,4'-联哌啶]-1'-基甲酮]  1,4-苯二硼酸  9,9'-(1,3-苯基)二-9H-咔唑  10,10'-(1,3-亚苯基)双[9,10-二氢-9,9-二甲基吖啶]  9,9'-[1,4-亚苯基二[(1E)-2,1-乙烯二基-4,1-亚苯基]]二-9H-咔唑 

Copyright ©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系