Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | 产品推广 | English

主页 >> 化工产品目录 >> B >> 3-苄氧基-2-甲基-1-丙醇
 

3-苄氧基-2-甲基-1-丙醇 [56850-59-0]


基本信息
英文名 3-Benzyloxy-2-methyl-1-propanol
产品名称 3-苄氧基-2-甲基-1-丙醇
copyRight
分子结构 CAS 登录号:56850-59-0, 3-苄氧基-2-甲基-1-丙醇
分子式 C11H16O2
分子量 180.24
CAS 登录号 56850-59-0
 
市场分析报告
请浏览3-苄氧基-2-甲基-1-丙醇市场分析报告总目录
 

相关产品
 
反式-3-苄氧基甲基环丁醇  3-(苄氧基)甲基环丁酮  (S)-4-[(苄氧基)甲基]-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环  6-苄氧基-9-[(1S,3R,4S)-2-亚甲基-4-苄氧基-3-苄氧基甲基环戊基]-9H-嘌呤-2-胺  (S)-2-苄氧基甲基-3-甲基-1-丁醇  1-苄氧基-2-甲基-3-硝基苯  (1S,2R,3S,5R)-2-[(苄氧甲基)-6-氧杂二环[3.1.0]己-3-醇  5-苄氧基-1-甲基-4-氧代-1,4-二氢吡啶-2-羧酸  4-苄氧基-3-甲基苯硼酸  4-苄氧基-2-甲基苯硼酸  3-(苄氧基)-2-甲基-4H-吡喃-4-酮  2-苄氧基-1-甲基吡啶鎓三氟甲磺酸盐  (S)-2-(苄氧基甲基)吡咯烷  (R)-3-苄氧基肉豆蔻酸  4'-苄氧基-3'-硝基苯乙酮  4-苄氧基-1-硝基苯  (R)-1-(4-苄氧基-3-硝基苯基)-2-溴乙醇  1-(4-苄氧基-3-硝基)苯基环氧乙烷  (2R,5S)-6-(苄氧基)-7-氧代-1,6-二氮杂双环[3.2.1]辛烷-2-甲酰胺  (2S,5R)-6-(苄氧基)-7-氧代-1,6-二氮杂双环[3.2.1]辛烷-2-羧酸 

Copyright ©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系