Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | 产品推广 | English

主页 >> 化工产品目录 >> P >> 3-苯基-4-甲氧基苯胺
 

3-苯基-4-甲氧基苯胺 [56970-26-4]


基本信息
英文名 3-Phenyl-4-anisidine
别名 4-Methoxy-3-phenylaniline; 6-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine
产品名称 3-苯基-4-甲氧基苯胺
copyRight
分子结构 CAS 登录号:56970-26-4, 3-苯基-4-甲氧基苯胺
分子式 C13H13NO
分子量 199.25
CAS 登录号 56970-26-4
 
市场分析报告
请浏览3-苯基-4-甲氧基苯胺市场分析报告总目录
 

相关产品
 
4-苯氨基-3-戊烯-2-酮  1,1'-[2-(苯基氨基)-1,4-亚苯基]二[1-[4-(1-吡咯烷基)-1-哌啶基]甲酮]  3-(苯基氨基)丙酸  N-[3-(苯基氨基)-2-丙烯亚基]苯胺盐酸盐  2-苯基-3-氨基丙酸甲酯  1-苯基-3-氨基吡唑  3-(苯基氨基)-1-吡咯烷羧酸叔丁酯  (alphaR)-alpha-[[(苯基氨基)硫代甲酰基]氨基]苯乙酸  4-(苯基氨基)三苯胺  2-苯基苯胺盐酸盐  N-苯基-1-蒽胺  9-苯基蒽  (10-苯基蒽-9-基)硼酸  (10-苯基-9-蒽基)硼酸频哪醇酯  4-(10-苯基蒽-9-基)苯硼酸频哪醇酯  N-苯基-9-蒽胺  N-苯基邻氨基苯甲酸  2-苯基蒽醌  3-苯基-8-氮杂双环[3.2.1]辛烷  4-苯基氮杂环庚烷 

Copyright ©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系