Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | English

主页 >> 化工产品目录 >> H >> 十七烷-9-醇
 

十七烷-9-醇 [624-08-8]


基本信息
英文名 9-Heptadecanol
产品名称 十七烷-9-醇
copyRight
分子结构 CAS 登录号:624-08-8, 十七烷-9-醇
分子式 C17H36O
分子量 256.47
CAS 登录号 624-08-8
 
安全数据
SDS 化学品安全技术说明书参考文本
 
市场分析报告
请浏览十七烷-9-醇市场分析报告总目录
 

相关产品
 
十七氟癸基三异丙氧基硅烷  1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-十七氟-10-碘庚烷  1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟-1-辛烷磺酸二乙醇胺盐  全氟辛基磺酸四乙基铵  3-[[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟辛基)磺酰基]氨基]-N,N-二甲基-N-(3-磺基丙基)-1-丙铵内盐  4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-十七氟十一烷酸甲酯  十七烷  1,2-十七烷二醇  1-十七烷硫醇  十七烷酸  十七烷醇  9-十七烷醇对甲苯磺酸酯  十七烷酮  10-十七碳烯酸  顺式-10-十七碳烯酸  顺式-10-十七碳烯酸甲酯  (Z,Z)-2-(8-十七碳烯基)-4,5-二氢-1-甲基-1-[3-[(1-氧代-9-十八碳烯基)氨基]丙基]-1H-咪唑鎓硫酸甲酯盐  2-(十七碳烯基)-1-(2-羟基乙基)咪唑啉  2-(8-十七碳烯基)-2-咪唑啉-1-乙醇  5-[(Z)-十七-8-烯基]间苯二酚 

©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系