Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | 产品推广 | English

主页 >> 化工产品目录 >> B >> 5-苄氧基-1-叔丁氧羰基吲哚-2-硼酸
 

5-苄氧基-1-叔丁氧羰基吲哚-2-硼酸 [850568-62-6]


基本信息
英文名 5-Benzyloxy-1-Boc-indole-2-boronic acid
产品名称 5-苄氧基-1-叔丁氧羰基吲哚-2-硼酸
copyRight
分子结构 CAS 登录号:850568-62-6, 5-苄氧基-1-叔丁氧羰基吲哚-2-硼酸
分子式 C20H22BNO5
分子量 367.20
CAS 登录号 850568-62-6
 
安全数据
MSDS 化学品安全技术说明书参考文本
 
市场分析报告
请浏览5-苄氧基-1-叔丁氧羰基吲哚-2-硼酸市场分析报告总目录
 

相关产品
 
4-(苄氧基)-2-苯并呋喃甲酸甲酯  4-(苄氧基)苯甲酸  3-苄氧基苯甲醇  4-苄氧基溴苄  2-苄氧基溴苄  3-苄氧基溴苄  4-苄氧基氯化苄  4-苄氧基苯亚甲基-4-氟苯胺  4-(苄氧基)苄基甲烷磺酸酯  6-苄氧基-9-((1S,3R,3S)-4-苄氧基-3-苄氧基甲基-2-亚甲基环戊基)-N-((4-甲氧基苯基)二苯基甲基)-9H-嘌呤-2-胺  8-苄氧基-5-(2-溴乙酰基)-2-羟基喹啉  2-(苄氧基)-5-溴苯甲醛  4-苄氧基溴苯  3-苄氧基溴苯  4-苄氧基-5-溴-2-氯嘧啶  2-苄氧基-1-溴-4-(1,1-二甲基辛基)苯  7-(苄氧基)-4-(4-溴-2-氟苯胺基)-6-甲氧基喹唑啉  2-苄氧基-1-溴-4-氟苯  (R)-N-(2-(苄氧基)-5-(2-溴-1-羟基乙基)苯基)甲酰胺  8-苄氧基-5-((R)-2-溴-1-羟基乙基)-1H-喹啉-2-酮 

Copyright ©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系