Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | 产品推广 | English

主页 >> 化工产品目录 >> D >> 2,3-二氟-4-甲氧基苄胺
 

2,3-二氟-4-甲氧基苄胺 [886500-75-0]


基本信息
英文名 2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine
产品名称 2,3-二氟-4-甲氧基苄胺
copyRight
分子结构 CAS 登录号:886500-75-0, 2,3-二氟-4-甲氧基苄胺
分子式 C8H9F2NO
分子量 173.16
CAS 登录号 886500-75-0
 
安全数据
MSDS 化学品安全技术说明书参考文本
 
市场分析报告
请浏览2,3-二氟-4-甲氧基苄胺市场分析报告总目录
 

相关产品
 
3-(二氟甲氧基)苯腈  3,5-二氟-4-甲氧基苯甲腈  2-(二氟甲氧基)苯腈  2,6-二氟-4-甲氧基苯腈  4-(二氟甲氧基)苯甲酰氯  4-二氟甲氧基苄醇  2-(二氟甲氧基)苄醇  3-(二氟甲氧基)苄胺  3,5-二氟-4-甲氧基苄胺  4-(二氟甲氧基)苄胺  2,6-二氟-4-甲氧基苄胺  2,6-二氟-3-甲氧基苄胺  3,5-二氟-2-甲氧基溴化苄  2,6-二氟-4-甲氧基苄基溴  2-(二氟甲氧基)溴苄  4-(二氟甲氧基)苄溴  3-(二氟甲氧基)苄溴  对二氟甲氧基溴苯  (1R,3S,4S)-3-[6-[9,9-二氟-7-[2-[(6S)-5-[(2S)-2-[(甲氧羰基)氨基]-3-甲基-1-氧代丁基]-5-氮杂螺[2.4]庚烷-6-基]-1H-咪唑-5-基]-9H-芴-2-基]-1H-苯并咪唑-2-基]-2-氮杂双环[2.2.1]庚烷-2-羧酸叔丁酯  5-(二氟甲氧基)-2-{[(4-氯-3-甲氧基-2-吡啶基)甲基]硫}-1H-苯并咪唑 

Copyright ©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系