Online Database of Chemicals from Around the World

异喹丹
[CAS# 93-23-2]

供应商目录
异喹丹供应商总目录
基本信息
英文名 2-Dodecylisoquinolinium bromide
别名 Dodecylisoquinolinium bromide; Isothan; Isothan Q 15; Isothan Q-90; Laurylisoquinolinium bromide; N-Laurylisoquinolinium bromide; n-Dodecylisoquinolinium bromide
产品名称 异喹丹; 月桂基异喹啉鎓溴化物
分子结构 CAS 登录号:93-23-2, 异喹丹, 月桂基异喹啉鎓溴化物
分子式 C21H32N.Br
分子量 378.39
CAS 登录号 93-23-2
EINECS 登录号 202-230-9
安全数据
SDS 化学品安全技术说明书参考文本
市场分析报告
请浏览异喹丹市场分析报告总目录
相关产品
十二烷基三甲基硫酸氢铵  十二烷基三甲基碘化铵  十二烷基三苯基溴化膦  十二烷基乙烯基醚  吗菌灵  吗菌灵醋酸盐  多果定  Dodonaflavonol  Dodonolide  十二烷基异氰酸酯  十二烷基溴化镁  正十二烷基-alpha-D-麦芽糖苷  十二烷基-beta-D-麦芽糖苷  甲基丙烯酸月桂酯  N-十二烷基甲胺  对甲苯磺酸十二烷基酯  十二烷基(甲基)二甲氧基硅烷  1-十二烷基-3-甲基咪唑鎓氯化物  1-十二烷基-3-甲基咪唑鎓六氟磷酸盐  1-十二烷基-3-甲基咪唑鎓硝酸盐 


©  chemBlink. 版权所有.  免责声明  |  网站简介  |  在线联系