Online Database of Chemicals from Around the World

N-(1-氧代丁基)-腺苷环 3',5'-(磷酸氢酯) 2'-丁酸酯钙盐 (2:1)
[CAS# 938448-87-4]

基本信息
英文名 N-(1-Oxobutyl)adenosine cyclic 3',5'-(hydrogen phosphate) 2'-butanoate calcium salt (2:1)
产品名称 N-(1-氧代丁基)-腺苷环 3',5'-(磷酸氢酯) 2'-丁酸酯钙盐 (2:1)
分子结构 CAS 登录号:938448-87-4, N-(1-氧代丁基)-腺苷环 3',5'-(磷酸氢酯) 2'-丁酸酯钙盐 (2:1)
分子式 2(C18H23N5O8P).Ca
分子量 976.83
CAS 登录号 938448-87-4
市场分析报告
请浏览N-(1-氧代丁基)-腺苷环 3',5'-(磷酸氢酯) 2'-丁酸酯钙盐 (2:1)市场分析报告总目录
相关产品
3-氧代丁酸  3-氧代丁酸苄酯  3-氧代丁酸 2-[4-(二苯基甲基)-1-哌嗪基]乙基酯草酸盐  3-氧代丁酸 2-[(3,3-二苯基丙基)甲基氨基]-1,1-二甲基乙基酯  2-氧代丁酸甲酯  3-氧代丁酸 2-[苯基(苄基)氨基]乙基酯  2-氧代-3,3-二氘代丁酸钠  N6-[(2E)-1-氧代-2-丁烯-1-基]-L-赖氨酸  N6-(1-氧代-2-丁烯-1-基)-L-赖氨酸  4-(1-氧代丁氧基)丁酸  4-(4-氧代丁基)苯甲酸甲酯  N-(4-氧代丁基)氨基甲酸叔丁酯  乙酸覆盆子酮酯  1-(1-氧代丁基)-4-哌啶酮  1-(1-氧代-2-丁炔-1-基)-L-脯氨酸  2-酮丁酸  3-氧代丁酸 2-(2-甲基丙烯酰氧基)乙酯  2-羰基丁酸钠  12-氧代四环香豆素 A  7-氧代胆固醇 


©  chemBlink. 版权所有.  免责声明  |  网站简介  |  在线联系