Online Database of Chemicals from Around the World

2-甲基-4-三氟甲基-噻唑-5-羧酸甲酯
[CAS# 847755-88-8]

基本信息
英文名 2-Methyl-4-Trifluoromethyl-Thiazole-5-Carboxylic Acid Methyl Ester
产品名称 2-甲基-4-三氟甲基-噻唑-5-羧酸甲酯
别名 2-METHYL-4-TRIFLUOROMETHYL-THIAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER; METHYL 2-METHYL-4-(TRIFLUOROMETHYL)-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE; METHYL 2-METHYL-4-TRIFLUOROMETHYL-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
分子结构 CAS 登录号:847755-88-8, 2-甲基-4-三氟甲基-噻唑-5-羧酸甲酯
分子式 C7H6F3NO2S
分子量 225.19
CAS 登录号 847755-88-8
分子行输入简码 SMILES COC(=O)c1sc(nc1C(F)(F)F)C
国际化学标识码 InChI 1S/C7H6F3NO2S/c1-3-11-5(7(8,9)10)4(14-3)6(12)13-2/h1-2H3
市场分析报告
请浏览2-甲基-4-三氟甲基-噻唑-5-羧酸甲酯市场分析报告总目录
相关产品
山葵提取物  木蓝提取物  树脂劳丹脂  豆瓣菜提取物  罗勒提取物  红芒柄花提取物  萝卜提取物  秘鲁拉坦尼提取物  肥皂草提取物  风轮菜提取物  红牛漆姑草提取物  熊果属-熊果提取物  雏菊提取物  冰岛地衣提取物  鸡纳树提取物  ©  chemBlink. 版权所有.  免责声明  |  网站简介  |  在线联系