Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | English

主页 >> 化工产品目录 >> D >> 9,9-二辛基芴-2,7-双(硼酸频哪醇酯)
 

9,9-二辛基芴-2,7-双(硼酸频哪醇酯) [196207-58-6]


基本信息
英文名 9,9-Dioctylfluorene-2,7-bis(boronic acid pinacol ester)
别名 2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-dioctylfluorene
产品名称 9,9-二辛基芴-2,7-双(硼酸频哪醇酯)
copyRight
分子结构 CAS 登录号:196207-58-6, 9,9-二辛基芴-2,7-双(硼酸频哪醇酯)
分子式 C41H64B2O4
分子量 642.57
CAS 登录号 196207-58-6
 
物理化学性质
密度 1.01
 
安全数据
SDS 化学品安全技术说明书参考文本
 
市场分析报告
请浏览9,9-二辛基芴-2,7-双(硼酸频哪醇酯)市场分析报告总目录
 

相关产品
 
己二酸二辛酯  二正辛胺  4-[2-[6-(二辛基氨基)-2-萘基]乙烯基]-1-(3-磺基丙基)吡啶鎓内盐  碳酸二辛酯  9,9-二辛基-2,7-二溴代芴  二辛基二氯硅烷  氧基二乙酸二辛基酯  4,4'-二辛基二苯胺  二辛醚  9,9-二辛基芴-2,1,3-苯并噻二唑共聚物  9,9-二辛基芴-2,7-二硼酸  9,9-双辛基芴-2-硼酸嚬哪醇酯  马来酸二辛酯  马来酸酯辛基锡  膦酸二辛酯  邻苯二甲酸二辛酯  邻苯二甲酸二辛酯  2,2-二辛基-1,3-丙烷二基二[4-O-alpha-D-吡喃葡萄糖基-beta-D-吡喃葡萄糖苷]  癸二酸二异辛酯  9,9-二辛基-9H-9-硅杂芴-2,7-双(硼酸频哪醇酯) 

©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系