Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | English

主页 >> 化工产品目录 >> P >> 1-苯基辛烷

1-苯基辛烷 [2189-60-8]

置顶活跃供应商
down 查看供应商

基本信息
英文名 1-Phenyloctane
别名 Octylbenzene
产品名称 1-苯基辛烷; 正辛基苯
分子结构 CAS 登录号:2189-60-8, 1-苯基辛烷, 正辛基苯
分子式 C14H22
分子量 190.32
CAS 登录号 2189-60-8
EINECS 登录号 218-582-1
 
物理化学性质
密度 0.858
熔点 -36 ºC
沸点 261-263 ºC
折射率 1.483-1.485
闪点 107 ºC
 
安全数据
安全说明 S23;S24/25    说明
SDS 化学品安全技术说明书参考文本
 
市场分析报告
请浏览1-苯基辛烷市场分析报告总目录
 

相关产品
 
1-萘氨基苯  N-苯基-2-萘胺  2-苯基烟酸  6-苯基烟酸  2-苯基烟酸乙酯  2-苯基烟酸甲酯  2-苯基-4-硝基苯甲醚  1-苯基-2-硝基丙烯  2-苯基-2-降冰片醇  5-苯基-2-降冰片烯  8-苯基辛酸  8-苯基辛醇  1-苯基-1-辛醇  (1S,5R)-1-苯基-3-氧杂双环[3.1.0]己-2-酮  (1S,5R)-1-苯基-3-氧杂双环[3.1.0]己烷-2-酮  2-苯基-1,3,4-恶二唑  5-苯基-1,3,4-噁二唑-2(3H)-硫酮  5-苯基-1,3,4-噁二唑-2(3H)-酮  5-苯基-2-恶唑胺  5-苯基恶唑 

©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系