Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | 产品推广 | English

主页 >> 化工产品目录 >> C >> 马来酸蓖麻油酯
 

马来酸蓖麻油酯 [241153-84-4]


基本信息
英文名 Castor oil monomaleate
别名 Castoryl maleate
产品名称 马来酸蓖麻油酯; 蓖麻油马来酸酯; 蓖麻油顺酐酸酯
CAS 登录号 241153-84-4
 
市场分析报告
请浏览马来酸蓖麻油酯市场分析报告总目录
 

相关产品
 
狭叶番泻提取物  羟基甲基氧丙基苯并吡喃酮  番泻叶提取物  桂皮油  决明子苷  金合欢油  卡西飞林  无根藤辛  蓖麻油  蓖麻油酸甘油酯  蓖麻子油与马来酸酐的聚合物  硫酸化蓖麻油钠盐  (+)-Casuarine  过氧化氢酶  梓木内酯  梓甙  梓醇  梓酚  梓苷  (-)-没食子酸儿茶素酯 

Copyright ©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系