Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | 产品推广 | English

主页 >> 化工产品目录 >> C >> 蓖麻油酸甘油酯
 

蓖麻油酸甘油酯 [68459-67-6]


基本信息
英文名 Castor oil, ester with glycerol
别名 Castor oil, glycerin ester
产品名称 蓖麻油酸甘油酯
CAS 登录号 68459-67-6
EINECS 登录号 270-616-4
 
市场分析报告
请浏览蓖麻油酸甘油酯市场分析报告总目录
 

相关产品
 
木薯提取物  狭叶番泻提取物  羟基甲基氧丙基苯并吡喃酮  番泻叶提取物  桂皮油  决明子苷  金合欢油  卡西飞林  无根藤辛  蓖麻油  马来酸蓖麻油酯  蓖麻子油与马来酸酐的聚合物  硫酸化蓖麻油钠盐  (+)-Casuarine  过氧化氢酶  梓木内酯  梓甙  梓醇  梓酚  梓苷 

Copyright ©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系