Online Database of Chemicals from Around the World

二壬基萘基磺酸钡
[CAS# 25619-56-1]

基本信息
英文名 Barium dinonylnaphthylsulfonate
别名 Dinonylnaphthalenesulfonic acid barium salt; Na Sul BSN; Na Sul BSN 50MS; Nacorr 1151; Nacorr 1153; T 705; T 705 (corrosion inhibitor)
产品名称 二壬基萘基磺酸钡
分子式 Ba(C28H43O3S)2
分子量 1056.74
CAS 登录号 25619-56-1
EINECS 登录号 247-132-7
市场分析报告
请浏览二壬基萘基磺酸钡市场分析报告总目录
相关产品
碳酸钡  氯酸钡  氯化钡  二水合氯化钡  铬酸钡  氰化钡  二水合溴化钡  重铬酸钡  氢氧化钡水合物  二水合碘化钡  三水合高氯酸钡  二苯胺-4-磺酸钡  硫酸单乙酯钡盐  氟化钡  氟硅酸钡  氢化钡  氢氧化钡  花旗松香脂钼盐  硫化花旗松香脂钯盐  龙头竹提取物 


©  chemBlink. 版权所有.  免责声明  |  网站简介  |  在线联系