Online Database of Chemicals from Around the World

2-[2-[(2-乙氧基-3-吡啶基)氧基]乙氧基]-3-[(2R)-2-甲基-1-哌嗪基]吡嗪
[CAS# 313657-95-3]

供应商目录
暂时没有厂家供应
基本信息
英文名 2-[2-[(2-Ethoxy-3-pyridinyl)oxy]ethoxy]-3-[(2R)-2-methyl-1-piperazinyl]pyrazine
产品名称 2-[2-[(2-乙氧基-3-吡啶基)氧基]乙氧基]-3-[(2R)-2-甲基-1-哌嗪基]吡嗪
分子结构 CAS 登录号:313657-95-3, 2-[2-[(2-乙氧基-3-吡啶基)氧基]乙氧基]-3-[(2R)-2-甲基-1-哌嗪基]吡嗪
分子式 C18H25N5O3
分子量 359.42
CAS 登录号 313657-95-3
物理化学性质
密度 1.17
市场分析报告
请浏览2-[2-[(2-乙氧基-3-吡啶基)氧基]乙氧基]-3-[(2R)-2-甲基-1-哌嗪基]吡嗪市场分析报告总目录
相关产品
6-乙氧基吡啶-3-硼酸频哪醇酯  6-乙氧基吡啶-2-甲酸  2-乙氧基-3-吡啶羧酸  4-乙氧基-3-吡啶羧酸乙酯  3-乙氧基吡啶-2-醇  2-氨基-3-乙氧基吡啶  2-乙氧基吡啶-4-基硼酸  1-(6-乙氧基吡啶-3-基)乙酮  1-[(6-乙氧基-3-吡啶基)甲基]-4-哌啶胺盐酸盐  2-(2-乙氧基吡啶-3-氧基)乙醇  2-乙氧基嘧啶-4-胺  2-乙氧基嘧啶-5-基硼酸  1-(6-乙氧基-4-嘧啶基)-3-哌啶胺盐酸盐  1-(6-乙氧基-4-嘧啶基)-3-哌啶醇  3-乙氧基邻苯二酚  (3S)-3-乙氧基吡咯烷  3-乙氧基吡咯烷  (R)-3-乙氧基吡咯烷  4-乙氧基-1H-吡咯并[2,3-b]吡啶  乙氧基喹啉 


©  chemBlink. 版权所有.  免责声明  |  网站简介  |  在线联系