Online Database of Chemicals from Around the World

6-乙氧基吡啶-2-甲酸
[CAS# 42955-22-6]

基本信息
英文名 6-Ethoxypyridine-2-carboxylic acid
产品名称 6-乙氧基吡啶-2-甲酸
分子结构 CAS 登录号:42955-22-6, 6-乙氧基吡啶-2-甲酸
分子式 C8H9NO3
分子量 167.16
CAS 登录号 42955-22-6
安全数据
SDS 化学品安全技术说明书参考文本
市场分析报告
请浏览6-乙氧基吡啶-2-甲酸市场分析报告总目录
相关产品
2-[3-[6-乙氧基-4-[4-(1H-吡唑-4-基)苯胺基]喹唑啉-2-基]苯氧基]-N-丙烷-2-基乙酰胺  1-(6-乙氧基-3-哒嗪基)-4-哌啶胺盐酸盐  3-乙氧基-4-吡啶胺  6-乙氧基-2-吡啶胺  2-乙氧基吡啶  2-乙氧基吡啶-3-硼酸  2-乙氧基吡啶-5-硼酸  2-乙氧基吡啶-4-硼酸频哪醇酯  6-乙氧基吡啶-3-硼酸频哪醇酯  2-乙氧基-3-吡啶羧酸  4-乙氧基-3-吡啶羧酸乙酯  3-乙氧基吡啶-2-醇  2-氨基-3-乙氧基吡啶  2-乙氧基吡啶-4-基硼酸  1-(6-乙氧基吡啶-3-基)乙酮  1-[(6-乙氧基-3-吡啶基)甲基]-4-哌啶胺盐酸盐  2-(2-乙氧基吡啶-3-氧基)乙醇  2-[2-[(2-乙氧基-3-吡啶基)氧基]乙氧基]-3-[(2R)-2-甲基-1-哌嗪基]吡嗪  2-乙氧基嘧啶-4-胺  2-乙氧基嘧啶-5-基硼酸 


©  chemBlink. 版权所有.  免责声明  |  网站简介  |  在线联系