Online Database of Chemicals from Around the World

3-乙氧基邻苯二酚
[CAS# 32867-76-8]

基本信息
英文名 3-Ethoxypyrocatechol
别名 3-Ethoxy-1,2-benzenediol
产品名称 3-乙氧基邻苯二酚
分子结构 CAS 登录号:32867-76-8, 3-乙氧基邻苯二酚
分子式 C8H10O3
分子量 154.16
CAS 登录号 32867-76-8
物理化学性质
密度 1.215
熔点 98-99 ºc
沸点 285 ºc
闪点 126 ºc
市场分析报告
请浏览3-乙氧基邻苯二酚市场分析报告总目录
相关产品
2-氨基-3-乙氧基吡啶  2-乙氧基吡啶-4-基硼酸  1-(6-乙氧基吡啶-3-基)乙酮  1-[(6-乙氧基-3-吡啶基)甲基]-4-哌啶胺盐酸盐  2-(2-乙氧基吡啶-3-氧基)乙醇  2-[2-[(2-乙氧基-3-吡啶基)氧基]乙氧基]-3-[(2R)-2-甲基-1-哌嗪基]吡嗪  2-乙氧基嘧啶-4-胺  2-乙氧基嘧啶-5-基硼酸  1-(6-乙氧基-4-嘧啶基)-3-哌啶胺盐酸盐  1-(6-乙氧基-4-嘧啶基)-3-哌啶醇  (3S)-3-乙氧基吡咯烷  3-乙氧基吡咯烷  (R)-3-乙氧基吡咯烷  4-乙氧基-1H-吡咯并[2,3-b]吡啶  乙氧基喹啉  乙氧基试卤灵  乙氧嘧磺隆  2-乙氧基噻唑  3-乙氧基-1-丙烯  2-乙氧基丙烯 


©  chemBlink. 版权所有.  免责声明  |  网站简介  |  在线联系