Online Database of Chemicals from Around the World

乙氧基试卤灵
[CAS# 5725-91-7]

基本信息
英文名 7-Ethoxyresorufin
别名 7-Ethoxy-3H-phenoxazin-3-one
产品名称 乙氧基试卤灵; 7-乙氧基-3H-吩恶嗪-3-酮
分子结构 CAS 登录号:5725-91-7, 乙氧基试卤灵, 7-乙氧基-3H-吩恶嗪-3-酮
分子式 C14H11NO3
分子量 241.24
CAS 登录号 5725-91-7
安全数据
SDS 化学品安全技术说明书参考文本
市场分析报告
请浏览乙氧基试卤灵市场分析报告总目录
相关产品
2-乙氧基嘧啶-4-胺  2-乙氧基嘧啶-5-基硼酸  1-(6-乙氧基-4-嘧啶基)-3-哌啶胺盐酸盐  1-(6-乙氧基-4-嘧啶基)-3-哌啶醇  3-乙氧基邻苯二酚  (3S)-3-乙氧基吡咯烷  3-乙氧基吡咯烷  (R)-3-乙氧基吡咯烷  4-乙氧基-1H-吡咯并[2,3-b]吡啶  乙氧基喹啉  乙氧嘧磺隆  2-乙氧基噻唑  3-乙氧基-1-丙烯  2-乙氧基丙烯  3-乙氧基-2-丙烯酰基异氰酸酯  1,1,3-三乙氧基丙烷  2-乙氧基丙腈  3-乙氧基丙腈  2-乙氧基丙酰氯  3-乙氧基丙胺 


©  chemBlink. 版权所有.  免责声明  |  网站简介  |  在线联系