Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | 产品推广 | English

主页 >> 化工产品目录 >> I >> 8(14),15-异海松二烯-3,18-二醇
 

8(14),15-异海松二烯-3,18-二醇 [59219-64-6]

供应商目录
  向选定的多个供应商询价
down 查看供应商

基本信息
英文名 8(14),15-Isopimaradiene-3,18-diol
产品名称 8(14),15-异海松二烯-3,18-二醇
copyRight
分子结构 CAS 登录号:59219-64-6, 8(14),15-异海松二烯-3,18-二醇
分子式 C20H32O2
分子量 304.48
CAS 登录号 59219-64-6
 
市场分析报告
请浏览8(14),15-异海松二烯-3,18-二醇市场分析报告总目录
 

相关产品
 
异环磷酰胺  对苯二酸乙二酯-间苯二酸乙二酯共聚物  间苯二甲酸  间苯二甲酰肼  1,1'-间苯二甲酰二己内酰胺  1,1'-(1,3-苯二甲酰)双(2-甲基-氮丙啶)  间苯二甲酰氯与 2,2'-[(3,4,5-三甲氧基苯基)亚氨二乙醇的聚合酯  间苯二甲酰氯  间苯二甲酰氯-1,3-苯二胺共聚物  异植物醇  8(14),15-异海松二烯-3-醇  15-异海松烯-8,18-二醇  异海松酸  异茴芹灵  (1S,2S,3S,5R)-(+)-异松蒎醇  (-)-异松蒎醇  异孕烷醇酮  盐酸异丙肾上腺素  异丙肾上腺素硫酸盐二水合物  消旋硫酸异丙肾上腺素 

Copyright ©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系