Online Database of Chemicals from Around the World

2-乙氧基吡啶-5-硼酸
[CAS# 612845-44-0]

基本信息
产品分类 医药中间体 >> 杂环化合物 >> 吡啶类化合物 >> 吡啶衍生物
英文名 2-Ethoxypyridine-5-boronic acid
产品名称 2-乙氧基吡啶-5-硼酸
分子结构 CAS 登录号:612845-44-0, 2-乙氧基吡啶-5-硼酸
分子式 C7H10BNO3
分子量 166.97
CAS 登录号 612845-44-0
安全数据
SDS 化学品安全技术说明书参考文本
市场分析报告
请浏览2-乙氧基吡啶-5-硼酸市场分析报告总目录
相关产品
(11beta,16beta)-17,21-[(1-乙氧基丙基亚基)二(氧基)]-9-氟-11-羟基-16-甲基孕甾-1,4-二烯-3,20-二酮  (1-乙氧基亚丙基)丙二腈  3-乙氧基-2-丙基-2H-吲唑-6-羧酸  2-氨基-5-乙氧基吡嗪  2-乙氧基吡嗪  2-[3-[6-乙氧基-4-[4-(1H-吡唑-4-基)苯胺基]喹唑啉-2-基]苯氧基]-N-丙烷-2-基乙酰胺  1-(6-乙氧基-3-哒嗪基)-4-哌啶胺盐酸盐  3-乙氧基-4-吡啶胺  6-乙氧基-2-吡啶胺  2-乙氧基吡啶  2-乙氧基吡啶-3-硼酸  2-乙氧基吡啶-4-硼酸频哪醇酯  6-乙氧基吡啶-3-硼酸频哪醇酯  2-乙氧基-3-吡啶羧酸  6-乙氧基吡啶-2-甲酸  4-乙氧基-3-吡啶羧酸乙酯  3-乙氧基吡啶-2-醇  2-氨基-3-乙氧基吡啶  2-乙氧基吡啶-4-基硼酸  1-(6-乙氧基吡啶-3-基)乙酮 


©  chemBlink. 版权所有.  免责声明  |  网站简介  |  在线联系