Online Database of Chemicals from Around the World

6-乙氧基-2-吡啶胺
[CAS# 768-42-3]

基本信息
英文名 6-Ethoxy-2-pyridinamine
产品名称 6-乙氧基-2-吡啶胺
分子结构 CAS 登录号:768-42-3, 6-乙氧基-2-吡啶胺
分子式 C7H10N2O
分子量 138.17
CAS 登录号 768-42-3
安全数据
SDS 化学品安全技术说明书参考文本
市场分析报告
请浏览6-乙氧基-2-吡啶胺市场分析报告总目录
相关产品
1-乙氧基-4-[2-(反式-4-丙基环己基)乙基]苯  反式-1-乙氧基-4-(2-(4-(4-丙基环己基)苯基)乙炔基)苯  (11beta,16beta)-17,21-[(1-乙氧基丙基亚基)二(氧基)]-9-氟-11-羟基-16-甲基孕甾-1,4-二烯-3,20-二酮  (1-乙氧基亚丙基)丙二腈  3-乙氧基-2-丙基-2H-吲唑-6-羧酸  2-氨基-5-乙氧基吡嗪  2-乙氧基吡嗪  2-[3-[6-乙氧基-4-[4-(1H-吡唑-4-基)苯胺基]喹唑啉-2-基]苯氧基]-N-丙烷-2-基乙酰胺  1-(6-乙氧基-3-哒嗪基)-4-哌啶胺盐酸盐  3-乙氧基-4-吡啶胺  2-乙氧基吡啶  2-乙氧基吡啶-3-硼酸  2-乙氧基吡啶-5-硼酸  2-乙氧基吡啶-4-硼酸频哪醇酯  6-乙氧基吡啶-3-硼酸频哪醇酯  2-乙氧基-3-吡啶羧酸  6-乙氧基吡啶-2-甲酸  4-乙氧基-3-吡啶羧酸乙酯  3-乙氧基吡啶-2-醇  2-氨基-3-乙氧基吡啶 


©  chemBlink. 版权所有.  免责声明  |  网站简介  |  在线联系